Публикации

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Избранные статьи по научному направлению кафедры

 1. Nikitina, L.E., Kiselev, S.V., Startseva, V.A., Lodochnikova, O.A., Rakhmatullina, A.A., Fedyunina, I.V., Gilfanov, I.R. Russian Chemical Bulletin. 2019, Vol. 68, Iss. 5. P. 1031-1035.
 2. Liliya E. Nikitina, Sergei V. Kiselev, Valeriya A. Startseva, Andrei V. Bodrov, Zulfiya R. Azizova, Olga T. Shipina, Inna V. Fedyunina, Sergei V. Boichuk, Olga A. Lodochnikova, Vladimir V. Klochkov, Leisan F. Galiullina and Aliya V. Khaliullina. Front. Pharmacol. 2018, 9:116. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00116
 3. Liliya E. Nikitina, Sergei V. Kiselev, Andrei V. Bodrov, Valeriya A. Startseva, Nadezhda P. Artemova, Vladimir V. Klochkov, Leisan F. Galiullina, Oksana V. Aganova, Aliya V. Khaliullina, Olga A. Lodochnikova, Zulfiya R. Azizova, Adel A. Rakhmatullina. BioNanoScience. 2017. Vol. 7. Iss. 4. P. 600–607.
 4. Lodochnikova, O.A.,  Krivolapov, D.B.,  Startseva, V.A.,  Nikitina, L.E.,  Bodrov, A.V.,  Artemova, N.P.,  Klochkov, V.V.,  Madzhidov, T.I.,  Chmutova, G.A.,  Litvinov, I.A. Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements. 2015, Vol. 190, Iss. 12, P. 2222-2231. (Impact Factor 0.611)
 5. Startseva, V.A., Kuznetsov, I.V., Nikitina, L.E., Osmanov, V.K., Borisov, A.V., Matsulevich, Z.V., Klochkov, V.V. Chemistry of Natural Compounds. 2015, Vol. 51, Iss. 4, P. 671-674. (Impact Factor 0.509)
 6. Bodrov, A.V., Startseva, V.A., Musin, R.Z., Lodochnikova, O.A., Klochkov, V.V., Galstyan, A.S., Nikitina, L.E. Chemistry of Natural Compounds. 2015, Vol. 51, Iss. 2, P. 372-374. (Impact Factor 0.509)
 7. Startseva, V.A., Bodrov, A.V., Arefev, A.V., Kuznetsov, I.V., Lodochnikova, O.A., Klochkov, V.V., Nikitina, L.E. Chemistry of Natural Compounds. 2014, Vol. 50, Iss. 4, P. 652-657. (Impact Factor 0.509)
 8. Lodochnikova, O.A., Startseva, V.A., Nikitina, L.E., Bodrov, A.V., Klimovitskii, A.E., Klimovitskii, E.N., Litvinov, I.A. CrystEngComm. 2014, Vol. 16, Iss. 20, P. 4314-4321. (Impact Factor 4.034)
 9. Ishmuratov, G.Yu., Yakovleva, M.P., Tukhvatshin, V.S., Talipov, R.F., Nikitina, L.E., Artemova, N.P., Startseva, V.A., Tolstikov, A.G. Chemistry of Natural Compounds. 2014, Vol. 50, Iss. 1, P. 22-47. (Impact Factor 0.509)
 10. Kuznetsov, I.V., Startseva, V.A., Nikitina, L.E., Osmanov, V.K., Borisov, A.V., Matsulevich, Z.V., Klochkov, V.V. Chemistry of Natural Compounds. 2014, Vol. 50, Iss. 2, P. 276-280. (Impact Factor 0.509)
 11. Startseva, V.A., Nikitina, L.E., Lodochnikova, O.A., Klimovitskii, A.E., Aref'ev, A.V., Artemova, N.P., Bodrov, A.V., Musin, R.Z., Klimovitskii, E.N. Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements. 2014, Vol. 189, Iss. 5, P. 615-629. (Impact Factor 0.827)
 12. Lodochnikova, O.A., Bodrov, A.V., Saifina, A.F., Nikitina, L.E., Litvinov, I.A. Journal of Structural Chemistry. 2013, Vol. 54, Iss. 1, P. 140-147. (Impact Factor 0.508)
 13. Bodrov, A.V., Nikitina, L.E., Startseva, V.A., Lodochnikova, O.A., Musin, R.Z., Gnezdilov, O.I. Russian Journal of General Chemistry. 2013, Vol. 83, Iss. 1, P. 80-86. (Impact Factor 0.477)
 14. Nizamov, I.S., Al'Metkina, L.A., Gabdullina, G.T., Shamilov, R.R., Sofronov, A.V., Nikitina, L.E., Lisovskaya, S.A., Glushko, N.I., Cherkasov, R.A. Russian Chemical Bulletin. 2012, Vol. 61, Iss. 12, P. 2370-2371. (Impact Factor 0.481)
 15. Pavelyev, R.S., Gnevashev, S.G., Vafina, R.M., Gnezdilov, O.I., Dobrynin, A.B., Lisovskaya, S.A., Nikitina, L.E., Klimovitskii, E.N. Mendeleev Communications. 2012, Vol. 22, Iss. 3, P. 127-128. (Impact Factor 1.340)
 16. Nikitina, L.E., Akulina, I.V., Garaev, R.S., Artemova, N.P., Dorofeeva, L.Y., Startseva, V.A., Sirazieva, E.V. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2012, Vol. 46, Iss. 1, P. 20-22. (Impact Factor 0.452)
 17. Aref'ev, A.V., Startseva, V.A., Nikitina, L.E., Lodochnikova, O.A., Klimovitskii, E.N., Klimovitskii, A.E. Russian Journal of General Chemistry. 2012, Vol. 82, Iss. 3, P. 440-445. (Impact Factor 0.477)
 18. Nikitina, L.E., Startseva, V.A., Artemova, N.P., Dorofeeva, L.Y., Kuznetsov, I.V., Lisovskaya, S.A., Glushko, N.P., Kutyreva, M.P. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2012, Vol. 45, Iss. 11, P. 664-667. (Impact Factor 0.452)
 19. Sofronov, A.V., Nizamov, I.S., Almetkina, L.A., Nikitina, L.E., Fatyhova, D.G., Zelenikhin, P.V., Il'inskay, O.N., Cherkasov, R.A. Russian Journal of General Chemistry. 2010, Vol. 80, Iss. 7, P. 1267-1271. (Impact Factor 0.477)
 20. Gavrilov, V.V., Startseva, V.A., Nikitina, L.E., Lodochnikova, O.A., Gnezdilov, O.I., Lisovskaya, S.A., Glushko, N.I., Klimovitskii, E.N. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2010, Vol. 44, Iss. 3, P. 126-129. (Impact Factor 0.452)
 21. Nikitina, L.E., Startseva, V.A., Dorofeeva, L.Yu., Artemova, N.P., Kuznetsov, I.V., Lisovskaya, S.A., Glushko, N.P. Chemistry of Natural Compounds. 2010, Vol. 46, Iss. 1, P. 28-32. (Impact Factor 0.509)
 

Материалы конференций, симпозиумов

Список изданных трудов сотрудниками кафедры общей и органической химии
 

Список изданных трудов сотрудниками кафедры общей и органической химии за I квартал 2024 года

Список изданных трудов сотрудниками кафедры общей и органической химии за IV квартал 2023 года

Список изданных трудов сотрудниками кафедры общей и органической химии за III квартал 2023 года

Список изданных трудов сотрудниками кафедры общей и органической химии за II квартал 2023 года